sports imgบรรยาการ

บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การทำบุญ...

course offered imgศิลปกรรมแบบจีน

พระอุโบสถมีลักษณะศิลปกรรมแบบจีน...

campus tour imgไหว้พระ ขอพร

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย...

เจ้าอาวาส

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2558 เขียนโดย ผู้ดูแล

abbot

พระครูปริยัติธรรมคุณ
(เจริญ จิรวฑฒโน)
เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ.

ประวัติพระสังฆาธิการ เพื่อเสนอขอพระราชทานปรับเลื่อนสมณศักดิ์
๑. ชื่อ พระครูปริยัติธรรมคุณ
ฉายา จิรวฑฺฒโน อายุ ๕๙ พรรษา ๓๗
วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ปธ. ๔ วัดชำนิหัตถการ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าคณะแขวงป้อมปราบฯ เขต ๑
๒. เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
๒. สถานะเดิม
ชื่อ เจริญ นามสกุล ผิวสา
เกิด วัน ๒ฯ๑๑๗ ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
บิดา นายจันที ผิวสา
มารดา นางแจ้ง ผิวสา
ที่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
๓-๔ บรรพชา-อุปสมบท
วัน ๗ฯ๗๗ ค่ำ ปีเถาะ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘
วัดตระค้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พระอุปัชฌาย์ พระครูคงคนครพิทักษ์วัดตระค้อ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
๕. วิทยฐานะ
- พ.ศ.๒๕๒๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี
- พ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยคสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี
- พ.ศ.๒๕๒๙ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยทาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๖. งานปกครอง พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นเจ้าคณะแขวงป้อมปราบฯ เขต ๑ เขตป้อมปราบฯ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๗. งานการศึกษา พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
ประจำวัดชำนิหัตถการ ในนามสำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์ พ.ศ.2524 เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
๘. งานเผยแผ่
- มีการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฃ
- มีการจัดทำวัตรสวดมนต์แก่เยาวชน-ประชาชน เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๙. งานสาธารณูปการ
พ.ศ.๒๕๔๒ เทพื้นคอนกรีตเสริมเล็กบริเวณวัดประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตรเป็น จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- บูรณะห้องน้ำห้องสุขา กุฏิร่วมมิตร ๑ ร่วมมิตร ๓ จำนวน ๒๒ ห้อง เป็นจำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕ บูรณะอุโบสถใหม่ ดังมีรายการต่อไปนี้
- สร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต พร้อมช่องบรรจุอัฐิ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- สร้างฐานพระประธานในอุโบสถ ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ปูพื้นและผนัง อุโบสถด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต เป็นจำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐. งานการศึกษาสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๓๔ - ตั้งทุนนิธิเพื่อการศึกษา-พยาบาลสงฆ์อาพาธขึ้น โดยมีจุดประสงฆ์

ฮิต: 2827

ศรช.วัดชำนิหัตถการ

center

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

buddhajayanti2600Y

แกลเลอรี่

photogellery